Algemeen

Hoe werkt de Mosquito?

Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen te horen af te nemen. Dit verschijnsel heet "presbyacusis". Het systeem verspreidt geluid met een zeer hoge frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Jongeren ervaren het geluid als irritant en zullen de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Het geluidsniveau blijft ruim beneden de grens waarboven gevaar voor acute gehoorschade zou kunnen bestaan. Langdurige, dagelijkse blootstelling aan het geluid op kleine afstand (< 2 meter) van het apparaat kan beter worden vermeden, maar dit is precies de bedoeling van de Mosquito.

De Mosquito is bedoeld voor inzet op plaatsen waar "rondhangen" problemen of overlast geeft. Vaak zijn dit geïsoleerde locaties (verlaten schoolpleinen etc) of doorgangen zoals de ingangen van winkelcentra, stations e.d. waar ook passerende jongeren slechts kort verblijven. Onderzoek in Engeland waar de Mosquito ook veelvuldig wordt toegepast voor winkelingangen heeft aangetoond, dat het gemiddeld slechts 6 minuten duurt voordat een groep zich verspreid.

Eventuele hinder voor jongeren of ouderen die het geluid horen blijft meestal beperkt tot een korte waarneming.

Het geluid van de Mosquito heeft een heel andere toonhoogte dan die van veel geluiden om ons heen maar is typisch veel minder hard.

Is het geluid schadelijk of gevaarlijk?

Indien de Mosquito® volgens gebruiksaanwijzing en voor de beoogde toepassing wordt gebruikt bestaan geen risico’s en gevaren.

Het in onze opdracht verrichte Akoestisch Onderzoek door TNO Industrie en Techniek concludeert dat voor het frequentiegebied en geluidsdrukniveau van de Mosquito® Mark II ook op korte afstand van de unit niet voor gehoorschade hoeft te worden gevreesd. In een rapportage van Volkskrant TV werd ook aandacht besteed aan dit onderwerp.

Dr. De Laat van het LUMC geeft in een bijdrage aan een reportage van "Eénvandaag" aan dat alleen bij herhaalde dagelijkse blootstelling gedurende een langere periode, op korte afstand van de Mosquito, gedurende meer dan 1 uur per dag een risicogrens op gehoorschade kan worden bereikt. Hij adviseert in de omgeving van de Mosquito te waarschuwen. Wij achten de kans op een dergelijke blootstelling gezien de plaatsen en tijden waarop de Mosquito gebruikt zal worden uiterst gering. Desgewenst kan op de aanwezigheid van de Mosquito worden gewezen met een waarschuwingsbord en heeft de Mosquito als standaard optie een waarschuwingsfunctie in de vorm van een pieptoon van een lagere frequentie die dus ook ouderen op de aanwezigheid van de Mosquito attendeert.

Wij adviseren in zijn algemeenheid maar zeker als iemand in de omgeving meldt bijzonder geluidsgevoelig te zijn, bij plaatsing en afstelling van de Mosquito met rechten en belangen van derden rekening te houden. Er zijn verschillende manieren waarop het geluidsvolume van de Mosquito kan worden gereduceerd. Wij informeren u graag in detail.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Veiligheid.

Is de Mosquito (wettelijk) toegestaan? Is een vergunning nodig?

Op dit moment bestaan in Nederland - evenmin als in andere landen - geen algemene wettelijke beperkingen; regelingen of vergunningen die het gebruik van de Mosquito voor wie dan ook bij voorbaat op enige wijze beperken of regelen. Als importeur kiezen wij er zelf echter voor de Mosquito M4 alléén aan particulieren te leveren als wij ons ervan kunnen overtuigen, dat van de kant van politie en/of gemeente geen bezwaar tegen de beoogde plaatsing bestaat. Deze beperking geldt niet voor Mozzy.

De Minister van BKZ schrijft op 26 maart 2008 in antwoord op Kamervragen geen aanleiding te zien om maatregelen tegen het gebruikt van de Mosquito te nemen. In haar antwoord geeft zij aan dat de Mosquito de voor het doel waar hij voor wordt ingezet een geschikte intensiteit heeft; de beperking in bewegingsvrijheid gering is; er geen sprake is van gehoorschade en het effect van het instrument goed blijkt te zijn.

Private partijen (scholen, woningcorporaties, bedrijven) moeten er bij plaatsing van een Mosquito rekening mee houden dat gemeenten op basis van Burgerlijk Wetboek of APV de mogelijkheid hebben achteraf op te treden tegen onrechtmatige plaatsingen. Sommige gemeenten hebben een specifiek APV-Artikel in de APV opgenomen.Meestal kunt u op internet vinden hoe dit in uw gemeente is.

Bij plaatsing op eigen terrein buiten gehoorsafstand van de openbare weg is ook een APV niet van toepassing. Dit geldt ook voor plaatsing in een portiek door VVE of woningcorporatie. In geval van twijfel is overleg met gemeente en/of politie aan te bevelen. Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor maatregelen die de overheid op enig moment neemt.

Uiteraard moet bij plaatsing van de Mosquito in alle gevallen zorgvuldigheid worden betracht en rekening gehouden worden met de belangen van anderen en zeker ook kinderen.

Mosquito verboden in Belgíë?

Er zijn in België relatief weinig Mosquito’s geplaatst. Vermoedelijk leveren hangjongeren daar minder problemen op. De Mosquito wordt ook niet – zoals in Nederland – door Gemeenten als “laatste remedie” of beheersinstrument gezien. De Mosquito is echter ook in Belgïe geenszins verboden. In mei 2013 is een wetsvoorstel dienaangaande ingediend dat vermoedelijk nog in behandeling is. Het voorstel betreft overigens niet alleen de Mosquito maar alle apparaten die gebruikt kunnen worden om overlast door hangjongeren te beperken. Genoemd worden met name roze TL-buizen op overlastplekken die huidproblemen bij jongeren zichtbaar maken en waarvan men verwacht dat de jongeren daardoor zo’n locatie zullen vermijden. Politiek lijkt hier voldoende steun voor. Of het spelen van klassieke muziek onder de beoogde wetgeving zou vallen is op dit moment niet bekend.

Natuurlijk kan de Belgische overheid besluiten de Mosquito en andere middelen niet in te zetten bij de bestrijding van overlast. Dat is nu al feitelijk de situatie en een politieke keus. Voor een algemeen verbod lijkt ons echter geen basis aanwezig in het kader van Europese wetgeving omtrent het vrije verkeer van goederen. Voor een verbod ontbreekt ten enenmale een rechtvaardiging zoals aantoonbaar risico voor de volksgezondheid of het milieu. Wij volgen de behandeling van wetsontwerp uiteraard met belangstelling. Intussen blijft de Mosquito in België leverbaar.

Is de Mosquito geweld?

Volgens de ambtsinstructie Politie wordt geweld gedefinieerd als:

Elke kracht van meer geringe betekenis uitgeoefend op personen of acties waarvan fysieke dwang uitgaat.

De Mosquito is een geluidssysteem dat wordt ingezet om een bepaald gebied op bepaalde tijden onaantrekkelijk te maken voor hangjongeren. Op sommige plaatsen worden hiervoor klassieke muziek of een draaiorgel ingezet. Andere locaties worden hel verlicht. Het geluidsvolume van de Mosquito is minder dan dat van een draaiorgel. De toon (voor sommigen) irritanter. Volgens het subsidiariteitsbeginsel zou de Mosquito ons inziens eerder kunnen worden ingezet dan een draaiorgel.

Het geluid van de Mosquito is zeer populair bij jongeren als ringtone (om leraren te misleiden).

Naar onze mening is de Mosquito het meest vriendelijke middel dat tegen ernstige overlast veroorzakende jongeren kan worden ingezet. Geen geweld naar letter en geest van de hierboven genoemde definitie.

De Minister van BKZ schrijft op 26 maart 2008 in antwoord op Kamervragen geen aanleiding te zien om maatregelen tegen het gebruikt van de Mosquito te nemen. In haar antwoord geeft zij aan dat de Mosquito de voor het doel waar hij voor wordt ingezet een geschikte intensiteit heeft; de beperking in bewegingsvrijheid gering is; er geen sprake is van gehoorschade en het effect van het instrument goed blijkt te zijn.

Wat is de garantietermijn?

De garantietermijn bedraagt 2 jaar op basis van carry-in. Beschadigingen van buitenaf vallen niet onder de garantie.

In geval van storingen dient de Mosquito deugdelijk verpakt ter reparatie of vervanging aan Rhine Consulting Group BV te worden geretourneerd.

Discrimineert de Mosquito?

De Mosquito werkt selectief. Als in een buurt jongeren 's avonds onaanvaardbare overlast veroorzaken kan de Mosquito worden ingezet om ze te laten vertrekken zonder dat omwonenden er hinder van ondervinden. Het neerzetten van een draaiorgel zou ook kunnen werken maar op de meeste plaatsen is dit zeker 's avonds geen optie.

Het gaat erom, dat de Mosquito wordt ingezet op plaatsen waar jongeren op een bepaalde tijd niets meer te zoeken hebben. Een speelveldje in een wijk is voor iedereen toegankelijk maar na 22.00 uur wordt onschuldig voetbal en geschreeuw overlast voor buurtbewoners die recht op rust hebben voor hun kinderen en zichzelf.

De entree van een flatgebouw is voor bewoners, niet voor buurtjongeren die er drinken, lawaai maken en rommel achterlaten. De speelplaats en zandbak van een peuterspeelzaal is er voor kinderen die er overdag spelen niet voor hun oudere broertjes en zusjes die er 's avonds glas, condooms, wietzakjes en andere rommel achterlaten of vernielingen aanrichten.

De suggestie dat de Mosquito discrimineert tussen onschuldige en "criminele" jongeren is in feite een stigmatisering van jongeren die op zich vaak niet anders doen dan vertier zoeken op een plaats waar zij - vaak onbewust - anderen ernstig hinderen door kleine kinderen uit hun slaap te houden of voor ouderen een bedreigende ervaring vormen. De Mosquito stigmatiseert niet maar spoort jongeren aan een andere locatie te zoeken. Voor jongeren die echt overlast veroorzaken en vernielingen plegen is inzet van de Mosquito nog een zeer milde maatregel.

Hoe robuust is de Mosquito?

De Mosquito Mark 4 heeft een zware metalen behuizing en is weers- en (spuit)waterbestendig- Klasse IP65. Met het oog op mogelijk vandalisme adviseren wij een montagehoogte van minimaal 3 meter. Als optie is een beschermkast leverbaar als bescherming tegen vandalisme. Zie ook Montage & Beveiliging tegen Vandalisme.

Mozzy© heeft een robuuste kunststof behuizing en RVS front. Bij inbouw op voldoende hoogte in een overkapping of plafond is de unit afdoende beschermd tegen vandalisme.

Kan de Mosquito binnen worden gebruikt?

Voor toepassing binnen en in kleinere overdekte ruimtes hebben wij Mozzy© ontwikkeld. Door een ingebouwde volumeregeling kan het geluid precies worden afgestemd op de situatie. De unit zelf kan eenvoudig in een overkapping of (systeem)plafond ingebouwd worden. Mozzy heeft een bereik van 2 tot maximaal 10 meter. Het bereik is mede afhankelijk van het niveau van omgevingsgeluiden.

Indien het een grotere ruimte betreft kan de Mosquito Mark 4 worden ingezet. Doordat het geluid zal reflecteren is het bereik mogelijk anders dan buiten.

Hoe is het effect op jongeren die niet tot de doelgroep behoren?

Zelfs bij jongeren duurt het bij de juiste plaatsing van het systeem enige tijd voordat zij zich van het geluid bewust worden. De verspreiding van het geluid is gericht en hoog frequent geluid verplaatst zich moeilijk door muren e.d. Het geluid zal daarom binnen nauwelijks waar te nemen zijn en de blootstelling tijdens het betreden en verlaten van een ruimte te kort om tot overlast te leiden. Bovendien is het niet nodig het systeem permanent ingeschakeld te laten en kan het ook handmatig bediend (en dus uitgeschakeld) worden. Wij adviseren gebruikers te luisteren naar gefundeerde bezwaren van goedbedoelende jongeren en de inschakeltijden eventueel in overleg aan te passen.

Ook jongeren geven vaak aan een gevoel van onveiligheid te hebben als zij worden geconfronteerd met groepjes hangjongeren. Het is daarom onwaarschijnlijk, dat zij zich aan gericht ingezet geluid zullen storen. Hierbij kan nog genoemd worden dat een Mosquito ringtone (die wij niet leveren!) in veel landen waaronder Nederland één van de meest gedownloade (gekochte) ringtones is. Met deze ringtone kunnen kinderen b.v. op school hun mobiele telefoon gebruiken zonder dat leraren het (meestal) horen. Hieruit blijkt dat ook jongere kinderen het geluid best verdragen als het hun doel dient.

Werkt de Mosquito tegen duiven of andere dieren?

Helaas niet.

Ook andere vogels en dieren reageren niet op deze frequentie. De Mosquito werkt dus niet als afschrikkingsmiddel tegen kraaien, reigers, reeën, marters, muizen en andere dieren die u mogelijk last bezorgen. Huisdieren hebben dus ook geen last van het geluid. Uitvoerig (engels) onderzoek heeft aangetoond, dat (blindengeleide)honden ongevoelig zijn voor het geluid.

Wat is het bereik van de Mosquito?

Het effectieve bereik van de Mosquito Mark 4 is 20 tot 25 meter. Hoe dichter men in de buurt van het systeem komt, hoe groter het effect wordt. Het geluid wordt directioneel verspreid en dringt niet door muren e.d.

Mozzy© heeft een bereik van 2 tot maximaal 10 meter.

Hoe snel heeft de Mosquito effect?

Naarmate iemand vaker aan het geluid wordt blootgesteld wordt het als steeds irritanter ervaren. In de praktijk blijkt, dat jongeren zich snel van het geluid bewust worden en vertrekken. Zelfs als het systeem niet permanent ingeschakeld is verliest het betreffende gebied voor hen zijn aantrekkelijkheid als hangplek. Onderzoek in Engeland laat zien, dat jongeren gemiddeld 6 minuten na het inschakelen van de Mosquito vertrekken. Het geluid is irritant voor jongeren. Het veroorzaakt geen schrikreactie of pijn.

Als de locatie voor de betreffende jongeren om enige reden bijzonder aantrekkelijk is of als het ontbreekt aan alternatieven in de omgeving, kan het langer duren voor de plek zal worden gemeden.

Het geluid is bij korte waarneming in het voorbijgaan aanwezig maar niet belastend. De Mosquito richt zich tegen hangjongeren, niet tegen jongeren in het algemeen.

Wat is het verschil tussen de Mosquito en “Kattenverjagers” ?

Helaas wordt ten onrechte in de media wel gesproken over “Kattenmosquito” of eenvoudig “Mosquito” als het gaat over apparaatjes die worden verkocht om katten en andere dieren te verjagen. Onze Mosquito heeft met deze toestellen niets te maken. De frequentie is anders. Als het goed is kunnen mensen het geluid van een kattenverjager niet horen. Of deze apparaten werken kunnen wij niet beoordelen maar voor dieren moet de frequentie in ieder geval veel hoger liggen. Helaas gaat het daarmee nog al eens fout. Door de slechte kwaliteit gaat de frequentie zweven en wordt soms voor kinderen en zelfs volwassenen hoorbaar. De Mosquito is zeer nauwkeurig op een bepaalde frequentie afgesteld en stabiel. Honden en katten reageren niet op dit geluid. Bovendien blijft het volume binnen veilige grenzen.

Het effect van de Mosquito op honden is wetenschappelijk onderzocht door Rachel Moxon, Asher Allison and Gary C.W. England. Hun onderzoek “Effect of Ultrasonic Devices on the Distraction Behaviour of Guide Dogs” is gepubliceerd in het International Journal of Orientation & Mobility (Volume 3, Number 1, 2010).

Ons is geen wetenschappelijk onderzoek bekend naar de werking van kattenverjagers.

Bronnen op internet geven aan, dat zowel honden als katten geluiden met veel hogere frequenties kunnen waarnemen (tot 50 of zelfs 100.000 Hz. Bij mensen houdt het bij 20.000 Hz op). Het onderzoek van Moxon heeft al bevestigt, dat honden niet op het geluid van de Mosquito reageren. Onze eigen waarneming, dat dit ook voor katten geldt lijkt hierdoor bevestigd.

Hoe reageren honden?

Honden hebben een uitstekend gehoor en zijn zeker in staat het geluid van de Mosquito waar te nemen. Uitgebreide tests in Engeland en eigen waarneming geven echter aan, dat het geluid honden en katten niet lijkt te hinderen. Het gehoor van honden heeft een veel groter bereik dan dat van mensen (tot 50 kHz) waardoor het geluid van de Mosquito niet zoals bij de mens tegen de grens van het gehoor aan ligt en daardoor irritant is. Het volume is zelfs op korte afstand niet harder dan veel straatgeluiden (sirenes, verkeer etc). Gelet op de waarschijnlijke toepassing van de Mosquito valt bovendien niet te verwachten dat honden (of andere dieren) langere tijd in de omgeving van een systeem zullen hoeven te verblijven.

Het effect van de Mosquito op honden is wetenschappelijk onderzocht door Rachel Moxon, Asher Allison and Gary C.W. England. Hun onderzoek “Effect of Ultrasonic Devices on the Distraction Behaviour of Guide Dogs” is gepubliceerd in het International Journal of Orientation & Mobility (Volume 3, Number 1, 2010).

Levert u aan particulieren?

Wij leveren de Mosquito M4 aan gemeenten, instellingen, verenigingen en bedrijven. Indien u in Nederland de Mosquito® als particulier voor gebruik rond de woning wilt bestellen vragen wij, dat aangetoond kan worden dat plaatsing in overleg met Gemeente en/of Politie plaatsvindt en daar niet op bezwaren stuit, dan wel dat sprake is van plaatsing op eigen terrein buiten gehoorafstand van de openbare weg of belendende percelen. Wij vragen dit mede in uw belang. Hoewel in Nederland geen wetgeving bestaat op basis waarvan plaatsing en gebruik van de Mosquito® bijvoorbaat aan beperkingen of vergunningen onderhevig zou zijn, zou plaatsing opbasis van een APV (Algemene Politieverordening) onder bepaalde omstandighedenals onrechtmatig kunnen worden beoordeeld. Politie en Gemeente zijn daarom in deze de aangewezen instanties om vooraf e.e.a. mee af te stemmen.

Deze beperking geldt niet voor Mozzy©

Hoe kunnen wij bezoekers attenderen op de aanwezigheid van de Mosquito?

Wij leveren hiervoor een waarschuwingsbord van 30 x 30 cm.

De Mosquito Mark 4 heeft ook in ingebouwde waarschuwingmogelijkheid. Indien deze functie is ingeschakeld produceert de Mosquito iedere minuut een korte pieptoon op een lagere frequentie die binnen het bereik van de Mosquito duidelijk waarneembaar is. Hierdoor kunnen ook ouderen vaststellen of het systeem functioneert. Indien een gebruiker de aanwezigheid van de Mosquito zou willen aangeven d.m.v. waarschuwingsstickers of borden kan deze functie hierbij een rol spelen.

Heeft de Mosquito effect op gehoorapparaten?

Moderne gehoorapparaten zijn niet gevoelig voor frequenties > 8 KHz en registreren / versterken het geluid van de Mosquito® daarom niet.

Kritische vragen over Mosquito

Wij respecteren de mening van sommigen die Mosquito een ongewenst instrument vinden in de omgang met hangjongeren en andere oplossing voorstaan zoals jeugdhonken, straatcoaches, politie-inzet e.d. Dit is echter een 100% politieke keuze. Vaak gebruiken tegenstanders bewust of door gebrek aan kennis aantoonbaar onjuiste of ongefundeerde steunargumenten in deze discussie. Of formuleren suggestieve vragen om tegen inzet van de Mosquito te argumenteren. Hieronder enkele voorbeelden:

Kritische vragen

Mosquito verplaatst het probleem van hangjongeren alleen maar lost het niet op.

Overlast is een functie van gedrag, tijd en plaats. Wat overdag gewoon bij het leven in een stad hoort kan 's-avonds na 11.00 uur overlast zijn. Het probleem zijn vaak niet de jongeren of wat ze doen maar vaak alléén de locatie. Mosquito grijpt in op tijd en plaats. Een Cruijff Court is leuk voor een buurt tot dat oudere jongeren er 's-avonds of zelfs 's-nachts omwonenden uit hun slaap houden. Een Mosquito met tijdschakeling maakt hier een eind aan. Te veel en te lang overlast op dezelfde locatie kan leiden tot onvrede bij omwonenden en escalatie. Recente voorbeelden in Zaanstad (Poelenburg) en Maassluis laten zien hoe het dan uit de hand kan lopen. Het zelfde gedrag op een andere locatie hoeft niet automatisch opnieuw tot overlast te leiden.

Voor u als gebruiker is vermoedelijk het belangrijkste gegeven, dat hangjongeren de locatie van de Mosquito inderdaad zullen vermijden.

Het geluid van de Mosquito treft ook "onschuldige" jongeren

Het bereik van de Mosquito en zeker van Mozzy is zeer beperkt. Vrijwel alle systemen die wij leveren worden op bepaalde tijden door een tijdschakelaar geactiveerd en hangen op plaatsen waar op die tijden langer verblijf van jongeren niet is gewenst. Bij het passeren van zo'n locatie is kortdurende blootstelling aan het geluid mogelijk. Waarschijnlijk zijn volume en duur van de door veel jongeren gedownloade Mosquito ringtone indringender. In ieder geval is het geluid niet schadelijk. Wij adviseren gebruikers bij plaatsing en afstelling nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van anderen, ook van jongeren. De mogelijke beperkte irritatie die hier wordt veroorzaakt moeten worden afgewogen tegen de meestal zwaarwegende redenen op een bepaalde locatie tot plaatsing van een Mosquito over te gaan.

Het geluid van Mosquito is schadelijk

Hier is in verschillende landen uitvoerig onderzoek naar gedaan. Alle rapporten komen tot dezelfde conclusie: Bij normaal gebruik levert het geluid van de Mosquito géén risico's op. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit na eigen, onafhankelijk onderzoek ook bevestigd. Mosquito is dan ook nergens verboden. Hier de mening van een bekende audioloog.

Dragers van gehoorapparaten hebben last van het geluid

Gehoorapparaten zijn ongevoelig voor frequenties boven de 8Khz en geven het geluid van de Mosquito met een ruim twee keer zo hoge frequentie niet door.

Honden hebben ook last van de Mosquito

Hier is in Engeland uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Honden reageren niet. Dat is ook logisch. Honden hebben een veel beter gehoorvermogen dan mensen en kunnen veel hogere tonen horen (onhoorbare hondenfluitjes). De frequentie van het geluid van de Mosquito ligt daar ver onder en is bovendien qua volume veel minder hard dan veel straatgeluiden zoals langsrijdende brommers.

Ouderen horen het geluid ook

Dat is in zijn algemeenheid niet waar. U kunt dit eenvoudig checken met de geluidstest op deze website. Op www.audiocheck.net vindt u een uitvoerige High Frequency Range Test (8-22 kHz) en een specifieke Mosquito Tone Audibility Test en uitleg over het verschijnsel presbycusis.

Natuurlijk zijn er op iedere regel uitzonderingen. Maar in dit geval heel weinig. Wij adviseren gebruikers van de Mosquito eventuele klachten over onbedoelde hinder serieus te nemen en bij plaatsing en afstelling van de Mosquito met de belangen van anderen rekening te houden.

Het geluid van de Mosquito veroorzaakt oor-en hoofdpijn

Het geluid van de Mosquito is bij normaal gebruik (op een afstand van enkele meters) niet schadelijk. Wel vervelend voor jongeren. De hele bedoeling van de plaatsing van een Mosquito is, dat jongeren zich niet lang op die plaats ophouden. Kort durende blootstelling tijdens het passeren van een locatie waar een Mosquito hangt levert nauwelijks hinder op. Onderzoek laat zien, dat het gemiddeld 6 minuten duurt voor jongeren op het geluid reageren. Het hoogfrequente geluid van de Mosquito wordt door jongeren ook als ringtone gedownload.

Het geluid treft ook ongeboren baby's

Ook hier is onderzoek naar gedaan. De bewering klopt niet. Hoogfrequent geluid dringt nauwelijks door vaste materie. De ongeboren vrucht wordt door weefsel en vocht afdoende van dit geluid geïsoleerd. De kans, dat zwangere vrouwen langer dan in het voorbijgaan aan het geluid van de Mosquito worden blootgesteld lijkt ons bovendien erg klein.

Door Frans onderzoek (1981. Perception auditive et réactivité foetale aux stimulations sonores. D.Querleu, X.Renard, G.Crépin) wordt aangetoond, dat babies voor de geboorte al reageren op geluiden als stemmen e.d. Uit het onderzoek blijkt echter ook duidelijk, dat dit beperkt is tot geluiden in het frequentiegebied van 1.500 - 2.000 Hz. Geluid met een hogere frequentie dringt door absorptie (zoals hierboven aangegeven) niet meer door.

De kans bestaat, dat baby's aan het geluid worden blootsgesteld terwijl hun begeleider het niet merkt

Hele jonge kinderen lijken niet op het geluid te reageren. Vermoedelijk komt dit omdat het geluid van de Mosquito nog ruim onder hun gehoorgrens (>20kHz) ligt. Dit neemt pas in de loop der jaren af. als een Mosquito wordt ingezet op een plaats waar op tijden, dat het apparaat geactiveerd is ook baby's worden meegenomen kan met een bordje worden gewaarschuwd. In veruit de meeste situaties is dit overigens geheel niet aan de orde.

Mosquito is in België verboden

Dit klopt niet. Mosquito is nergens verboden.

Er zijn in België relatief weinig Mosquito’s geplaatst. Vermoedelijk leveren hangjongeren daar minder problemen op. De Mosquito wordt ook niet – zoals in Nederland – door Gemeenten als “laatste remedie” of beheersinstrument gezien. De Mosquito is echter ook in Belgïe geenszins verboden. In mei 2013 is een wetsvoorstel dienaangaande ingediend dat vermoedelijk nog in behandeling is. Het voorstel betreft overigens niet alleen de Mosquito maar alle apparaten die gebruikt kunnen worden om overlast door hangjongeren te beperken. Genoemd worden met name roze TL-buizen op overlastplekken die huidproblemen bij jongeren zichtbaar maken en waarvan men verwacht dat de jongeren daardoor zo’n locatie zullen vermijden. Politiek lijkt hier voldoende steun voor. Of het spelen van klassieke muziek onder de beoogde wetgeving zou vallen is op dit moment niet bekend. Natuurlijk kan de Belgische overheid besluiten de Mosquito en andere middelen niet in te zetten bij de bestrijding van overlast. Dat is nu al feitelijk de situatie en een politieke keus. Voor een algemeen verbod lijkt ons echter geen basis aanwezig in het kader van Europese wetgeving omtrent het vrije verkeer van goederen. Voor een verbod ontbreekt ten enenmale een rechtvaardiging zoals aantoonbaar risico voor de volksgezondheid of het milieu. Wij volgen de behandeling van wetsontwerp uiteraard met belangstelling. Intussen blijft de Mosquito in Belgïe leverbaar.

Mosquito tast de vrijheid van jongeren aan.

Mosquito hindert jongeren in het veroorzaken van overlast op bepaalde plaatsen. Er wordt tegen deze overlast op veel manieren opgetreden die veel verder gaan, zoals het plaatsen van camerasystemen, het uitdelen van boetes en het instellen van samenscholings-en gebiedsverboden. Klassieke-en draaiorgelmuziek worden ook genoemd als mogelijke oplossingen en zouden dan ook de vrijheid van jongeren aantasten?.

Overigens sluit Mosquito juist goed aan bij het beleid van veel Gemeenten om schoolpleinen niet af te sluiten voor spelende (wijk)jeugd. Veel scholen plaatsen juist hekken omdat vooral oudere hangjongeren 's avonds voor overlast zorgen. Hierdoor verliezen wijken nog meer van de toch al schaarse speelruimte. Door de Mosquito selectief in te schakelen kan een speelplaats overdag toegankelijk blijven voor jonge kinderen die er die dingen doen waar het schooplein voor bestemd is en wordt de locatie 's avonds onaantrekkelijk als hangplek. Door de Mosquito te combineren met een tijdschakelaar kan het tijdstip waarop een gebied "virtueel op slot gaat" automatisch aan de omstandigheden worden aangepast.

In vergelijking met vaak met het zelfde oogmerk inmiddels op veel plaatsen in gebruik zijnde cameratoezicht werkt de Mosquito gericht en selectief. Passanten en omwonenden ondervinden geen hinder. Ook in de discussie en regelgeving over de verspreiding van camera's worden de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen. Naar onze mening zou de drempel voor plaatsing van een Mosquito in deze context lager moeten zijn dan voor cameratoezicht.

Op verzoek sturen wij u de hierboven aangehaalde rapporten graag toe.