Gemeente Rotterdam presenteert evaluatie van de inzet van de “slimme” Mosquito

Betrokkenheid van bewoners bij aanpak overlast blijkt succesvol

De Mosquito® is een geluidsysteem dat in Nederland al sinds 2005 met groot succes op veel plaatsen wordt ingezet om locaties op bepaalde tijden onaantrekkelijk te maken voor overlast veroorzakende (hang)jongeren. Het systeem verspreidt een hoog frequent geluid dat door jongeren tot ongeveer 25 jaar als zeer irritant wordt ervaren en door de meeste ouderen niet meer gehoord kan worden of niet als storend wordt beleefd.

Hoe deze inzet wordt beoordeeld kan onderwerp zijn van discussie. Waar de één dit een volledig gerechtvaardigde maatregel vindt om het recht van bewoners op woonplezier en ongestoorde nachtrust te garanderen en vernielingen en overlast tegen te gaan, ontstaat er in de politiek soms een discussie over het vermeende onrecht dat hiermee “onschuldige” jongeren zou worden aangedaan. Dit heeft er o.a. in Rotterdam toe geleid, dat de burgemeester de laatste jaren zeer terughoudend  met de in de APV vastgelegde mogelijkheid de Mosquito in te zetten is omgegaan. Tegelijkertijd groeide de overlast en bleek keer op keer, dat in dit soort situaties politie en toezichthouders betrekkelijk machteloos staan. Zodra de agenten naderen passen jongeren hun gedrag hierop aan en kan er niet handhavend worden opgetreden. Een extra instrument om tegen dergelijke overlast op te treden was zeer welkom.

Medio 2020 is opnieuw bekeken in hoeverre de Mosquito in deze problematiek met name  op een aantal gevoelige locaties een rol kan spelen. Als wonen, slapen, spelen en overlast zich afspelen op een pleintje tussen woningen met nog geen 30 meter afstand tussen de gevels lost een Mosquito de overlast door hangjongeren weliswaar snel op, maar beperkt ook het vrije gebruik van het plein door de bewoners en hun kinderen en anderen.  De enige oplossing hier is om niet te sturen op aanwezigheid en zo hangjongeren eenvoudig na een bepaalde tijd te weren maar te sturen op gedrag.

Een proef op 3 overlastlocaties die in de Gemeente Rotterdam in juni 2020 werd gestart legde het besluit tot activering van de Mosquito daarom bij toezichthouders (wijkagenten) en bewoners. De Mosquito wordt vanaf een bepaalde tijd via een tijdschakelaar  “stand-by” geschakeld en kan dan via een gekoppelde GSM-schakelaar voor 15 minuten worden geactiveerd. Je zou kunnen zeggen dat bewoners die laat op de avond overlast ervaren niet de politie maar de Mosquito bellen.

Deze maand is de evaluatie van deze proef aan de Rotterdamse Gemeenteraad gepresenteerd.

Op twee van de drie locaties leidde het resultaat tot enthousiasme bij bewoners en politie. Van de mogelijkheid de Mosquito’s te activeren bleek al snel heel weinig gebruik te hoeven worden gemaakt. Desondanks bleven de jongeren weg of gedroegen zich zodanig, dat bewoners geen aanleiding zagen de Mosquito te activeren. Op bijna 90% van de dagen in de proefperiode werden de Mosquito’s in het geheel niet geactiveerd. Zelfs in de eerste weken na de plaatsing zijn de Mosquito’s op geen enkele avond meer dan 4 keer geactiveerd met een totale activatietijd van 60 minuten. De gemiddelde activatie duur op de avonden dat de systemen wél werden ingeschakeld was 21,5 minuten.

Op de derde locatie werd de overlast tot tevredenheid van bewoners weliswaar duidelijk minder maar werd het succes beperkt doordat de problemen op die locatie voor een groot gedeelte werden veroorzaakt door jongvolwassenen in auto’s waarop de Mosquito minder effect heeft.

Tijdens de proef is geen oneigenlijk gebruik waargenomen van de mogelijkheid de Mosquito te activeren. Evenmin zijn aanwijzingen van een “waterbed” geconstateerd.

Conclusies uit het evaluatieverslag:

“Bij overlast van jongeren op straat lijkt de Mosquito® het beste alternatief te zijn om buurtbewoners na tienen hun rust te geven, waarbij jongeren op het plein kunnen blijven zolang zij geen overlast veroorzaken. Helaas is de Mosquito minder effectief bij oudere jongeren in auto’s”.

“Een belangrijk onderdeel van de slimme Mosquito is de mogelijkheid voor bewoners om deze te activeren. Hierdoor worden buurtbewoners beter betrokken bij de aanpak van overlast in de buurt (zij geven ook aan dat zij zich hierdoor beter gehoord voelen), terwijl het activeren van de Mosquito tot een minimum wordt beperkt”.

Burgemeester Aboutaleb geeft aan dat de inzet van de “slimme” Mosquito op basis van een aantal criteria door de Gemeente Rotterdam gecontroleerd  zal worden gecontinueerd. Ten opzichte van alternatieve maatregelen constateert de Gemeente, dat t.o.v. cameratoezicht (CTZ) en APV Artikel 2.47a “Verbod gebieden en locaties” de Mosquito een minder zware (proportionaliteit) en in het geval van CTZ goedkopere maatregel is en daarom inzet van een Mosquito afhankelijk van de omstandigheden goed vooraf zou kunnen gaan aan de inzet van deze zwaardere maatregelen.

Activering door toezichthouders en bewoners is één optie. Op locaties waar dat dit niet mogelijk of praktisch is zijn er andere mogelijkheden de Mosquito niet onnodig lang te activeren. Met een “slimme” bewegingsmelder is het mogelijk de Mosquito alléén in te schakelen bij voortdurende beweging en niet door eenvoudig langs te lopen.

Meer informatie over de Mosquito® vindt u op onze website www.hangjongerenweg.nl. U kunt ons ook rechtstreeks mailen: info@rhinegroup.nl of bellen: +31 348 486 586

De Evaluatie Slimme Mosquito vindt u hier:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9881897/2#search=%22Mosquito%22

Bijlagen:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9881924/1#search=%22Mosquito%22
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9881923/1#search=%22Mosquito%22