Werking & Veiligheid

Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen te horen af te nemen. Dit verschijnsel heet "presbyacusis". De mosquito verspreidt geluid met een zeer hoge frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Hangjeugd ervaart het geluid na korte tijd als erg irritant en zal de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Het geluid is zelfs bij langdurige blootstelling onschadelijk (zie ook hoofdstuk veiligheid).

De mosquito is bedoeld voor inzet op plaatsen waar "rondhangen" problemen of overlast geeft. Vaak zijn dit geïsoleerde locaties zoals verlaten schoolpleinen, doorgangen van winkelcentra, stations e.d. waar ook passerende jongeren slechts kort verblijven. 

Hoogfrequent geluid verspreidt zich directioneel (in de richting waarin het wordt uitgezonden) en dringt niet door muren, ramen e.d. Het effectieve bereik van de mosquito is ca. 25 meter. De mozzy heeft een bereik van ongeveer 5 meter.

Eventuele hinder voor jongeren of ouderen die het geluid horen bij het passeren of binnengaan van het bereik van de mosquito blijft daarom meestal beperkt tot een korte waarneming. Het geluid is bij voortduring erg irritant maar leidt zeker niet tot een schrikreactie. Bij activatie via een bewegingsmelder is inschakelvertraging een optie. Ook jongeren kunnen een gebied dan ongestoord passeren vóór de mosquito wordt ingeschakeld.

De mosquito kan op verschillende manieren worden geschakeld om de kans op onbedoelde hinder te voorkomen. Bij gebruik van een bewegingsmelder of afstandsbediening zal het geluid na korte tijd automatisch uitgeschakeld worden. Het is ook mogelijk het systeem zo in te richten, dat het geluid tijdelijk wordt uitgeschakeld voordat iemand het gebied betreedt. Denk aan een parkeergarage of fietsenstalling waar hangjongeren vaak voor veel overlast zorgen maar (jonge) bezoekers natuurlijk ongehinderd in en uit moeten kunnen gaan. Zelfs als het geluid zo regelmatig wordt uitgeschakeld zal een dergelijke ruimte voor hangjongeren onaantrekkelijk blijven. (zie ook hoofdstuk activatie)

Honden hebben een veel beter gehoor dan mensen en kunnen ook hogere tonen waarnemen. Zij reageren echter niet op het geluid van de mosquito  Het effect van de mosquito op honden is wetenschappelijk onderzocht door Rachel Moxon, Asher Allison and Gary C.W. England. Hun onderzoek “Effect of Ultrasonic Devices on the Distraction Behaviour of Guide Dogs” is gepubliceerd in het International Journal of Orientation & Mobility (Volume 3, Number 1, 2010).

De mosquito heeft geen merkbaar effect op katten, duiven of andere vogels.

Moderne gehoorapparaten zijn niet gevoelig voor frequenties > 8 KHz en registreren het hoogfrequente geluid van de mosquito daarom niet.

Ook baby's blijken ongevoelig voor het geluid en reageren er niet op. Of dit komt doordat het geluid nog ver af ligt van hun gehoorgrens of doordat zij nog geen betekenis geven aan het hoge geluid is onderwerp van discussie.

De mosquito wordt vooral ingezet op locaties en tijden waar kleine kinderen en goedbedoelende jongeren zich niet meer zullen ophouden. De overlast veroorzakende jongeren worden op een veilige manier aangespoord ergens anders heen te gaan.

Multi-Age optie: Het geluid van de mosquito kan ook ingesteld worden op een lagere frequentie waardoor het ook effectief is voor oudere overlastgevers en ongewenste gasten bijvoorbeeld in een parkeergarage.

Veiligheid

De mosquito verspreidt hoogfrequent geluid. Jongeren kunnen dit geluid horen en ervaren het na korte tijd als irritant. De bedoeling van het plaatsen van het systeem is dat zij zich vervolgens buiten het bereik (~25 meter) van het systeem begeven. Gebruikers wordt geadviseerd het systeem alleen in te schakelen tijdens perioden van de dag of nacht dat daar aanleiding toe is.

Er zijn verschillende mogelijkheden het geluidsniveau en bereik van de mosquito te beperken indien dat wenselijk is. De unit kan in een lagere stand worden gezet hetgeen een reductie van ~10 dB(A) oplevert. Ook kan de unit zo gericht worden dat het bereik wordt beperkt of kunnen in de beschermkast panelen worden aangebracht die de uitstralingsrichting bepalen. Wij adviseren u graag op basis van uw specifieke situatie.

Uitgedrukt in decibel – dB(A) – komt het geluidsniveau van de mosquito in de hoogste stand op korte afstand vóór het systeem overeen met dat van harde muziek, een grasmaaier, elektrische boormachine etc. De toonhoogte van 17 – 20 KHz maakt dat dit geluid voor de meeste mensen boven de 25 jaar niet of nauwelijks wordt gehoord maar voor jongeren veel irritanter is dan het zelfde geluidsvolume bij lagere frequenties. Honden en hele jonge kinderen die hoge tonen nog veel beter kunnen horen reageren daarentegen niet op het geluid.

TNO Industrie & Techniek heeft de mosquito getest en bevestigt, dat in dit frequentiegebied ook op korte afstand van het systeem niet voor gehoorschade gevreesd hoeft te worden. Recht voor de unit is het geluidsniveau in hoogste stand vanaf 1 meter al minder dan 100 dB(A). Op grotere afstand van de unit en onder een hoek neemt de geluidsdruk snel af. Bij een normale plaatsingshoogte van ~3 meter is het volume in de directe omgeving van de unit 85 – 90 dB(A). Het TNO rapport is voor belanghebbenden op aanvraag verkrijgbaar. In een rapportage van Volkskrant TV werd ook aandacht aan dit onderwerp besteed (Bijdrage van audioloog Dr. J. Festen, VU Amsterdam).

Desgewenst kan op de aanwezigheid van de mosquito worden gewezen met een waarschuwingsbordje of raamsticker.

Wij adviseren in zijn algemeenheid maar zeker als iemand in de omgeving meldt bijzonder geluidsgevoelig te zijn, bij plaatsing en afstelling van de mosquito met rechten en belangen van derden, waaronder ook jongeren rekening te houden.

 

Effect op ongeboren baby's

Nog afgezien van de vraag of aanstaande moeders zich zullen ophouden op plaatsen en tijden waar zij de kans lopen langdurig aan het geluid van de mosquito te worden blootgesteld levert ook dit geen risico op.

De Hoge Belgische Gezondheidsraad concludeert: "Rekening houdend met de reflectie en absorptie van het hoogfrequente geluid in de lucht en de demping van de opeenvolgende grensvlakken lucht-weefsel moeder-vruchtwater-oor foetus zal er waarschijnlijk weinig energie door het oor van de foetus worden geabsorbeerd".

Door Frans onderzoek (1981. Perception auditive et réactivité foetale aux stimulations sonores. D.Querleu, X.Renard, G.Crépin) wordt aangetoond, dat baby’s voor de geboorte al reageren op geluiden als stemmen e.d. Uit het onderzoek blijkt echter ook duidelijk, dat dit beperkt is tot geluiden in het frequentiegebied van 1.500 - 2.000 Hz. Geluid met een hogere frequentie dringt door absorptie (zoals hierboven aangegeven) niet meer door.